MH-Protokoll
Saxon-Kullen

Födda 091014
Genomfört 20101024:
Beskrivare: Bengt Olof Brandt
 

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT/hälsning    

Avvisar kontakt,
morrning och/ eller bitförsök 
Utförs ej inom tid

 

Undviker kontakt
genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att svara, drar sig inte undan

 

Tar kontakt själv
eller besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller

 

     

Ranie

1b.KONTAKT/samarbete     

Följer ej med trots flera försök att locka
Ej genom förd inom tid

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte engagerad i testledaren

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
 

        Ranie

1c.KONTAKT/hantering    

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök 
hantering ej genomförd

Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren

Accepterar hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende 

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende

        Ranie

2a. LEK 1/leklust     

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

 

     

 Ranie

2b.LEK 1/ gripande    

Griper inte

Griper inte nosar bara på föremålet  

Griper tveksamt eller bara med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Biter direkt, hugger föremålet i farten

 

  Ranie  

 

2c. LEK 1/dragkamp    

Biter inte  

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper och tar om
Alt. tuggar

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper
    Ranie    

3a. JAKT/förföljande (1:a gången)    

Startar inte/når ej fram till första hjul

 

Startar avbryter innan föremålet

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända

      Ranie  

3b. JAKT/ gripande  (1:a gången)  

Nonchalerar bytet /springer ej fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

      Ranie  

3a. JAKT/förföljande (2:a gången)    

Startar inte/når ej fram till första hjul

Startar avbryter innan föremålet   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända

    Ranie  

 

3b. JAKT/ gripande  (2:a gången)  

Nonchalerar bytet /springer ej fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

        Ranie

4. AKTIVITET    

Är ouppmärksam -ointresserad, inaktiv 

Är uppmärksam o lugn - står, sitter eller ligger 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet

 

 

    Ranie  

5a. AVSTÅNDSLEK/intresse   

Engageras ej av figuranten

Kontroll. Avbrott  förekommer 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

    Ranie    

5b. AVSTÅNDSLEK/hot, aggressivitet   

Visar inga hotbeteenden  

Visar enstaka 1-2 hotbeteenden under momentets första del

Visar enstaka 1-2 hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

 

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del

    Ranie    

5c. AVSTÅNDSLEK/nyfikenhet   

Går ej fram till figuranten inom tid

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

  Ranie      

5d. AVSTÅNDSLEK/leklust    

Visar inget intresse  

Leker inte men visar intresse 

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot 

Griper och drar emot men kan släppa och ta om.

Griper direkt Drar emot, släpper inte

        Ranie

5e. AVSTÅNDSLEK/samarbete   

Visar inget intresse  

Blir aktiv men avbryter  

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv 

Är aktiv med figurant, visar även intresse mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek 

    Ranie  

 

6a. ÖVERRASKNING/rädsla    

Stannar inte eller kort stopp 

Hukar sig och stannar  

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m  

Flyr mer än 5 m  

Ranie        

6b. ÖVERRASKNING/hot, aggressivitet   

Visar inga hotbeteenden  

Visar enstaka hotbeteenden  

Visar flera hotbeteenden -under längre tid 

Visar flera hotbeteenden och någon attack 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

Ranie      

 

6c. ÖVERRASKNING/nyfikenhet   

Går fram efter det overallen lagts ner/går inte fram inom tid

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet 

Går fram till overallen utan hjälp  

      Ranie  

6d. ÖVERRASKNING/kvarstående rädsla   

Ingen tempoförändring eller undanmanöver  

Liten båge, eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 

Ranie      

 

6e. ÖVERRASKNING/kvarstående intresse   

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

Stannar upp luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager

    Ranie  

 

7a. LJUDKÄNSLIGHET/rädsla 

Stannar inte eller kort stopp  

Hukar sig och stannar  

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m  

Flyr mer än 5 m  

Ranie        

7b. LJUDKÄNSLIGHET/nyfikenhet   

Går inte fram inom tid

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid  

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp  

        Ranie

7c. LJUDKÄNSLIGHET/kvarstående rädsla   

Ingen tempoförändring eller undanmanöver  

Liten båge, eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 

Ranie  

 

 

 

7d. LJUDKÄNSLIGHET/ kvarstående intresse   

Visar inget intresse

Stannar upp Luktar eller tittar på skramlet vid e1 tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager

  Ranie  

 

 

8a. SPÖKEN/ hot, aggressivitet   

Visar inga hotbeteenden  

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

Ranie      

 

8b. SPÖKEN/kontroll    

Enstaka kontroll därefter inget intresse/ Engagerar sig inte

 

Tittar till mot spökena då och då 

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott Ex. halva sträckan båda spökerna eller ett spöke hela sträckan

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

 

 

Ranie

8c. SPÖKEN/rädsla    

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt flyr

      Ranie  

8d. SPÖKEN/nyfikenhet    

Gär fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad Går inte fram inom tid

 

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden

Går fram till fig. när föraren står bredvid 

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet

Går fram till fig. utan hjälp 

      Ranie  

8e. SPÖKEN/kontakt 

Avvisar eller undviker kontaktförsök Kontakt ej tagen inom tid

Accepterar kontakten frånfig. utan att besvara den

 

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranten

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla

      Ranie

 

9a. LEK 2/leklust     

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

      Ranie

 

9b. LEK 2/ gripande    

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt hugger föremålet i farten

    Ranie    

10. SKOTTPROV 

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd  

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd
 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

 

Berörd, rädd


 

 

Ranie

Tillbaka